Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Cambridge English for Schools
IVO-Deurne - Organisatie - Kwaliteitsbeleid - Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg

De kwaliteitszorg wordt aangestuurd door de directie. Uitvoering vindt plaats in samenwerking met een verantwoordelijk kerngroepleider per deelschool en een applicatiebeheerder magister. Met inbreng van de werkgroep kwaliteitszorg is de hoofdlijnennotitie kwaliteit geschreven. Het basisontwerp waarderingskader van de inspectie zal in de werkgroep worden uitgewerkt ten behoeve van de verschillende deelscholen.

In Vensters voor Verantwoording zijn de inspectie-indicatoren opgenomen per deelschool.
Door deze in beeld te brengen worden de schoolresultaten op macroniveau gevolgd. Informatie uit Magister Management Portal (MMP) wordt door drie deelscholen gebruikt om gegevens te analyseren. De Sprong gebruikt Magister Management Portal niet omdat er weinig tot geen bruikbare informatie voor het Praktijkonderwijs in opgenomen is.

Naast deze cijfermatige kwaliteit wordt ook het welbevinden van de medewerkers en de leerlingen in het oog gehouden. Dit gebeurt door het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken onder leerlingen, ouders en medewerkers. Het uitzetten van deze tevredenheidsonderzoeken wordt gedaan door ‘Kwaliteitsscholen’. De resultaten geven aan dat er een grote tevredenheid heerst in de klas, in de school en op de werkvloer.

In-, Door- en Uitstroomgegevens
Per sector en per deelschool wordt een Instroom- , Doorstroom-  en Uitstroomanalyse gemaakt per cohort leerlingen. De analyse wordt gedeeld met docenten.

De instroomgegevens van een nieuw cohort leerlingen die instromen in de deelscholen worden geanalyseerd en besproken in het POVO-overleg.