Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Cambridge English for Schools
IVO-Deurne - Zorg en begeleiding - Passend onderwijs

Passend onderwijs

Wat is passend onderwijs?
Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Leerlingen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.
Voor meer informatie over passend onderwijs klik hier (link naar www.passendonderwijs.nl).

Gelukkig heeft IVO-Deurne rondom de opvang van leerlingen ruime ervaring opgedaan in de afgelopen jaren. Een eerste stap is de instelling van een integratieklas. In samenwerking met het expertisecentrum Antoon van Dijkschool uit Helmond worden leerlingen die ZMLK-geïndiceerd zijn opgevangen en onderwezen binnen praktijkonderwijs De Sprong. We hebben bovendien de ambitie om een vergelijkbare mogelijkheid te realiseren voor hoogbegaafde leerlingen in combinatie met autisme We geven hiermee concreet invulling aan ‘thuisnabij onderwijs voor alle kinderen uit Deurne’.

Procedure
Ouders melden hun kind aan bij de school van keuze. Na de aanmelding bij IVO-Deurne wordt het dossier bekeken dat is opgesteld door de basisschool van de leerling. Meestal wordt de leerling gewoon geplaatst in een van onze eerste klassen. Soms heeft een leerling op grond van een gediagnosticeerde leer- of gedragsstoornis  extra ondersteuning nodig. Wij bekijken dan of die extra ondersteuning binnen school beschikbaar of te organiseren is. Als die ondersteuning binnen de mogelijkheden valt, wordt de leerling gewoon geplaatst. Gaat de noodzakelijke ondersteuning de mogelijkheden van IVO-Deurne te boven, dan wordt het dossier voorgelegd aan een commissie van het samenwerkingsverband . Zo’n advies kan o.a. betekenen dat de leerling wordt doorverwezen naar het voortgezet speciaal onderwijs. Het kan ook betekenen dat IVO-Deurne de leerling toch zelf kan plaatsen met of zonder aanvullende middelen (basisondersteuning) . Tijdens de procedure wordt met de ouders overlegd wat de opties en de wensen zijn.

Samenwerkingsverband Helmond-Peelland
Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede plek te kunnen bieden, werken reguliere en speciale scholen samen. IVO-Deurne behoort tot het Samenwerkingsverband Helmond-Peelland (www.swv-peelland.nl).
De scholen in ons samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. 
 
Schoolondersteuningsprofiel
In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven op elke wijze de school vorm heeft gegeven aan de inhoud en organisatie van de hulp die geboden kan worden aan leerlingen. Voor elke deelschool is er een apart ondersteuningsprofiel opgesteld. Klik hier voor het plan van Alfrinkcollege, Hub van Doornecollege, De Sprong, Peellandcollege.

Klik hier voor het regionale ondersteuningsplan.

Klik hier voor de samenvatting van het regionale plan.

Voor meer informatie over passend onderwijs: http://www.passendonderwijs.nl/