Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Cambridge English for Schools
IVO-Deurne - Veiligheid - Veiligheid

Veiligheid

IVO-Deurne wil iedere individuele leerling en medewerker een veilig leer- en leefklimaat bieden. Iedere deelschool voldoet aan de regels en voorschriften volgens de Arbonormen, bijvoorbeeld rondom brandveiligheid. Iedere deelschool voert een actief beleid gericht op maximale sociale veiligheid, o.a. op het gebied van pesten, agressie, geweld en seksuele intimidatie. Dit is vastgelegd in het veiligheidsplan.

De eventuele hieruit voortvloeiende taken en activiteiten worden vastgelegd in een plan van aanpak. Vanuit de Arbo-richtlijnen wordt periodiek een risico-inventarisatie- en evaluatieplan (RI&E) opgesteld. Elk jaar wordt een overzicht gemaakt van de incidentenregistratie. Eenmaal per twee jaar wordt een veiligheidsonderzoek gehouden onder leerlingen en medewerkers. De resultaten worden breed besproken en verwerkt in een plan van aanpak om aangetroffen knelpunten te verhelpen.