Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Cambridge English for Schools
IVO-Deurne - Bevoegd gezag

Bevoegd gezag

Ons Middelbaar Onderwijs
De Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne (IVO-Deurne) valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. De rector is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de school. De rector rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur. De school heeft een raad van advies. Hierin zitten personen die bij onze school betrokken zijn. De raad denkt mee over de ontwikkelingen binnen de school en is een klankbord voor de rector.

De voorzitter van de raad van bestuur van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs is Eugène Bernard. U kunt de raad van bestuur op de volgende manieren bereiken:
Spoorlaan 171
postbus 574, 5000 AN Tilburg
013 – 5955500
omo@omo.nl

Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
De vereniging heeft een ledenraad. Leden zijn ouders van leerlingen en twee afgevaardigde leden van elke raad van advies van alle OMO-scholen. De ledenraad is het hoogste inspraakorgaan van de vereniging. De ledenraad beslist onder andere over de benoeming en het ontslag van de leden van de raad van toezicht. Bovendien stelt de ledenraad de jaarrekening en het jaarverslag vast. In de maand juni van elk jaar is de vergadering van de ledenraad. Wilt u ook lid worden? Op www.omo.nl kunt u zien hoe u dat doet.

Omo-missie
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, opgericht in 1916, is een vereniging van scholen voor voortgezet onderwijs in voornamelijk Noord-Brabant. De scholen, van gymnasium tot en met praktijkonderwijs, ontwikkelen de talenten van iedere leerling door ‘goed onderwijs’ te bieden geïnspireerd vanuit de katholieke traditie. Zo verwerven de leerlingen passende startposities voor vervolgonderwijs en voor toetreding tot de maatschappij. De scholen van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs kennen een grote verscheidenheid die de bron vormt voor kennisdeling en daarmee voor het versterken van de professionaliteit van onze docenten. Door het benutten van schaalvoordelen zijn de scholen bovendien samen sterker en kunnen ze toch kleinschalig blijven. En daar profiteren onze leerlingen van.

Om jezelf te ontwikkelen heb je elkaar nodig. Je komt verder als je van en met elkaar leert en als je elkaar ruimte geeft om goed samen te leven. Dit is de rode draad van Koers 2023.

Het strategisch beleid van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs voor de komende jaren is vastgelegd in Koers 2023: Onderwijs met overtuiging.
U vindt het plan op www.omo.nl . U vindt hier ook het jaarverslag.

De Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne

Directie
mevr. E. Oegema, rector
dhr. R. van Deursen, directeur onderwijs
dhr. R. van de Leur, directeur bedrijfsvoering.

Raad van Advies
Voorzitter: dhr. J. Ragetlie 
Secretaris: mevr. A. van der Sterre
Leden: dhr. D. van der Meijden, mevr. J. Ketelaar, dhr. G. Lutters
Correspondentieadres: Raad van Advies, postbus 19, 5750 AA Deurne