Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Cambridge English for Schools
IVO-Deurne - Organisatie - Burgerschapseducatie

Burgerschapseducatie

In de samenleving ontstaan nieuwe opvattingen over de manier waarop individuele burgers in de maatschappij behoren te staan: meer betrokken, meer gericht op het nemen van verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de samenleving, meer oog voor wat mensen bindt. Het onderwijs speelt van oudsher een belangrijke rol in deze ontwikkeling. Leerlingen leren in de klas standpunten verkennen en verwoorden, overleggen, overtuigen, naar elkaar luisteren, reageren en kritisch denken. Maar ook de maatschappelijke stage en de protocollen om pesten, geweld en vandalisme tegen te gaan komen direct voort uit de verantwoordelijkheid die de school neemt voor de burgerschapsvorming van leerlingen.

Sinds 1 februari 2006 is in de wet ook opgenomen dat scholen bijdragen aan ‘actief burgerschap en sociale cohesie'. Actief burgerschap verwijst daarbij naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Sociale integratie houdt in de deelname van burgers aan de samenleving en de bekendheid van burgers met en hun betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse en Europese cultuur. Burgerschapseducatie is niet gekoppeld aan een bepaald vak, maar wordt vakoverstijgend vormgegeven.

Enkele domeinen van burgerschapscompetenties zijn:

  • Democratie - kennis over de democratische rechtstaat en democratisch handelen;
  • Maatschappelijke basiswaarden - kennis van basiswaarden als gelijke rechten, vrijheid en sociale verbondenheid;
  • Participatie - kennis over mogelijkheden voor inspraak en vaardigheden en houdingen die nodig zijn om op school en in de samenleving actief mee te kunnen doen;
  • Identiteit - verkennen van de eigen identiteit en die van anderen met betrekking tot de bijdrage aan de samenleving; eigen verantwoordelijkheid durven nemen.

Leest u verder...