Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Cambridge English for Schools
IVO-Deurne - Organisatie - Klachtenregeling

Klachtenregeling OMO

Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld door de Raad van Bestuur. Op basis van deze regeling kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden.

Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken
Het reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken regelt de procedure die wordt  gehanteerd voor de behandeling van bezwaar en beroep tegen besluiten met betrekking tot toelating, bevordering, schorsing en verwijdering van leerlingen en examenzaken.”

Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten) en discriminatie
Voor de school is een regeling vastgesteld door de raad van bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Op basis van deze regeling wordt de zorg voor een prettig schoolklimaat en een prettige omgang met elkaar nagestreefd.”

Klachtenregeling Ons Middelbaar Onderwijs
Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld door de raad van bestuur. Op basis van deze regeling kunnen ouders en leerlingen een klacht indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van personeel, schoolleiding of bestuursleden. Een klacht op basis van de klachtenregeling wordt in behandeling genomen nadat de voorfase klachtbehandeling op schoolniveau is doorlopen.

Alle bovengenoemde reglementen liggen ter inzage bij de schooladministratie en zijn te downloaden van de website van Ons Middelbaar Onderwijs, www.omo.nl.