Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Cambridge English for Schools
IVO-Deurne - Organisatie - Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad

Wat doet de medezeggenschapsraad (MR) in het onderwijs?

Ouders, leerlingen en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. De samenstelling hangt af van  het schooltype.
In het basisonderwijs bestaat de medezeggenschapsraad alleen uit ouders en personeel. In het voortgezet onderwijs zijn ook de leerlingen vertegenwoordigd. De omvang van de raad is afhankelijk van het aantal leerlingen op een school. Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad. Het bevoegd gezag stelt een medezeggenschapsreglement op. Hierin staat de manier waarop verkiezingen gehouden worden.
De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Het schoolbestuur moet ieder belangrijk besluit voorleggen aan de raad. De medezeggenschapsraad kan ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet Medezeggenschap op scholen (WMS). Deze wet geldt voor alle vormen van onderwijs, behalve voor het hoger onderwijs (ho).
In de Instelling functioneert een medezeggenschapsraad (MR), samengesteld uit leden van het  onderwijzend en onderwijs ondersteunend personeel, ouders en leerlingen.
Vergaderingen: Alle vergaderingen vinden plaats in de vergaderruimte van de Instelling, Burgemeester Roefslaan 9.

Correspondentieadres:  Medezeggenschapsraad van de Instelling Voorgezet Onderwijs Deurne, Postbus 19, 5750 AA Deurne.

E-mailadres: mr@ivo-deurne.nl