Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Cambridge English for Schools
IVO-Deurne - Organisatie - Profiel

Organisatie

Sinds 1997 zijn drie, reeds lang bestaande scholen in Deurne, gaan samenwerken. Zij hebben daartoe de Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne (IVO-Deurne) opgericht. In de afgelopen jaren heeft de instelling zich doorontwikkeld tot een samenwerkingsverband van vier deelscholen. De vier deelscholen zijn:

  • Alfrinkcollege: mavo, vmbo theoretisch/gemengde leerweg
  • Hub van Doornecollege: vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerweg
  • Peellandcollege: gymnasium, atheneum en havo
  • De Sprong: praktijkonderwijs en integratieklas

Alle deelscholen zijn gehuisvest binnen het zogenaamde onderwijsvierkant, ieder op een eigen gedeelte van het terrein. Alle deelscholen beschikken over moderne huisvesting en op de toekomst ingerichte leeromgevingen. De deelscholen functioneren zoveel mogelijk zelfstandig, elk met een eigen onderwijskundige identiteit en een eigen schoolbegroting, binnen de gemeenschappelijke kaders zoals deze voor de gehele school gelden. Door de deelscholen is de kleinschaligheid in het voortgezet onderwijs in Deurne behouden gebleven. In de afgelopen jaren is deze kleinschaligheid nog versterkt, doordat binnen alle deelscholen kerngroepen zijn gevormd met een beperkt aantal leerlingen en docenten per kerngroep. IVO-Deurne heeft 14 kerngroepleiders: Alfrinkcollege 3, Hub van Doornecollege 5, Peellandcollege 5 en De Sprong 2. De kerngroepleiders maken deel uit van de directieformatie.
 
De directie van IVO-Deurne bestaat uit twee personen en is voor alle deelscholen dezelfde. De directie is gezamenlijk verantwoordelijk voor alle beleidsterreinen, waarbij de rector eindverantwoordelijk is. De rector is vooral verantwoordelijk voor strategisch (onderwijs)beleid, personeelsbeleid en financiële zaken. De rector rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de raad van bestuur. Het directiestatuut OMO regelt de verhouding tussen de raad van bestuur en de rector. Naast de rector maakt de directeur deel uit van de directie. De directie vergadert wekelijks. Bovendien vergadert de directie tweewekelijks met de kerngroepleiders vmbo en tweewekelijks met de kerngroepleiders havo/vwo. 
De staf ondersteunt de directie en verzorgt ondersteunende taken voor de deelscholen op het gebied van leerlingenadministratie, personeelszaken, financiën, onderwijs en facilitaire zaken. De directeur staf is als directiesecretaris bij de directievergaderingen aanwezig.